Hamburger Bun 2S - in Sri Lanka

Hamburger Bun 2S

Per  1 unit(s)
Rs 170.00
Tea Bun 2S - in Sri Lanka

Tea Bun 2S

Per  1 unit(s)
Rs 120.00
Hot Dog Bun 2S - in Sri Lanka

Hot Dog Bun 2S

Per  1 unit(s)
Rs 160.00
Dinner Bun 4S - in Sri Lanka

Dinner Bun 4S

Per  1 unit(s)
Rs 160.00
Soft Roll 5S - in Sri Lanka

Soft Roll 5S

Per  1 unit(s)
Rs 130.00
Cream Bun 2S - in Sri Lanka

Cream Bun 2S

Per  1 unit(s)
Rs 160.00